Misszió

Az alapítvány jogi státusza

Programok

Partnereink

Az Alapítvány célja és tevékenysége:

Az Alapítvány célja:

Az Alapítvány célja, hogy elősegítse a közép-európai székhelyű vállalkozások, az e térségben működő vállalkozásfejlesztési szervezetek, vállalkozói érdekképviseletek és szakmai szervezetek együttműködését a vállalkozások szakmai, piaci fejlődésének, a vállalkozói kultúra fejlődésének, valamint új vállalkozások és kooperációk létrejöttének támogatása céljából.

Ennek érdekében az Alapítvány az alábbi tevékenységeket folytatja:

1./ Az Alapítvány a vállalkozások piaci helyzetének feltárása, illetve fejlődésének elősegítése érdekében oktatási, képzési, tudományos és kutató tevékenységet folytat, illetve támogatja a mikro, kis- és középvállalkozások fejlődését célzó nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységet.

2./ Az Alapítvány a legjobb vállalkozásfejlesztési gyakorlat megteremtése céljából konferenciákat szervez, tapasztalatcserét folytat, módszertani központ felállítására és működtetésére törekszik.

3./ Az Alapítvány elősegíti a közép-európai vállalkozások európai integrációját, a vállalkozói kultúra magasabb szintre emelését, a vállalkozások versenyképességének javítását. Az integrálódást az Európai Unió mikro, kis- és középvállalkozói programjainak ismertetésével, szaktanácsadási, oktatási és fejlesztési tevékenységgel segíti elő.

4./ Az Alapítvány törekszik a korszerű és előremutató informatikai, pénzügyi, marketing ismeretek és készségek átadására, és fejlesztésére, a vállalkozói innováció támogatására.

5./ Az Alapítvány részt vesz területfejlesztési és gazdaság fejleszési programokban, elsősorban olyanokban, amelyek a humánerőforrás és munkavállalói készségek fejlesztését, valamint a hátrányos helyzetű kistérségekben élők felzárkóztatását célozzák.

6./ Az Alapítvány nonprofit jellegének megőrzése mellett vállalkozási tevékenységet is folytathat azzal, hogy e tevékenysége eredményét csak céljainak megvalósítása érdekében használhatja föl, azokat nem veszélyeztetve végezhet ilyen jellegű tevékenységet. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt  a jelen Alapító Okiratban meghatározott célok elérésére kell fordítani.

7./ Az Alapítvány gyűjti a hazai és nemzetközi vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó forrásokat, támogatásokat, illetve lehetőségeihez képest támogathatja azokat a programokat vagy szervezeteket, amelyek az Alapítványéhoz hasonló célt valósítanak meg.

8./ Az Alapítvány segíti a közép-európai vállalkozásfejlesztő szervezetek együttműködését, konferenciákat, tanfolyamokat szervez, segíti ezen szervezetek tevékenységének összehangolását.

9./ Az Alapítvány céljának elérése érdekében támaszkodik az Alapítványt létrehozó és támogató szervezetek és személyek együttműködésére, segíti a térség image-ének kiteljesítését, a befektetők érdeklődésének felkeltését többek között befektetési lehetőségek feltárásával, elősegíti a vállalkozásbarát légkör megteremtését, gazdasági társaságot, alapítványt vagy más non-profit szervezetet hozhat létre.

Az Alapítvány a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal szoros együttműködésben fejti ki a tevékenységét: http://www.mva.hu.